Tags

, , , , , , ,

There are some times in life you have to decide whether to follow your feelings or your mind. In my opinion, when your mind and feelings correspond, then you know you’re making a good decision. But what if there’s a huge discrepancy between mind and feelings? What’s the guideline you have follow then? And well, is there even any?

Probably it started earlier then I remember, but in my mind the first time this difficulty arose in my life, was when I was a teenager dealing with a problematic relationship. He leaded, I followed. That’s probably the best description I have for the relationship I had with this boy. Ofcourse our relationship wasn’t like that before and so I hoped we’d be alright again. So I fought valiantly for something I would later realize that wasn’t there anymore. And while I fought, the rrelationship started going worse and worse and I found myself many times crying on the floor and totally upset. And although I always thought I was strong and would defence my borderlines at any time, in this period they were crossed a lot, unfortunately. (And well, I wanna make clear to you that I’m not blaming the boy for anything. We were both young, things just weren’t working and we both didn’t know how to handle.) And at this moment in my life I can see clear that it was such a universal difficulty I was struggling with back then. Heart and mind. Which one to listen to?

Waarschijnlijk begon het al eerder dan ik me herinner, maar in mijn herinneringen stak deze moeilijkheid voor het eerst de kop op toen ik een tiener was met een problematische relatie. Hij leidde, ik volgde. Dat is waarschijnlijk de best omschrijving die ik kan geven over deze relatie. Natuurlijk was de relatie eerst beter en ik hoopte dan ook dat alles weer goed zou komen. Dus ik vocht hard voor iets waarvan ik me later zou realiseren dat het er allang niet meer was. En terwijl ik vocht, werd de relatie steeds slechter en lag ik vaak huilend en totaal overstuur op de vloer. En hoewel ik altijd dacht dat ik sterk was en mijn grenzen ten aller tijden zou bewaken, werden ze in deze periode vaak overschreden, helaas. ( Toch wil ik je nog wel even duidelijk maken dat de jongen geen blaam betreft. We waren allebei jong, het werkte niet tussen ons en we wisten beiden niet hoe we daar mee om moesten gaan.) En nu, op dit moment in mijn leven, zie ik dat het zo’n algemeen probleem was waar ik toentertijd mee worstelde. Hart en hoofd? Naar welke te luisteren?

It’s the easiest when you’re dealing with something and your mind and heart are telling you the same. But well, then problably there simply would be nothing to deal with. I think, one of the most wonderfull thing in life we got is our ability to choose. But then why making choices sometimes seems to be so hard?

Het is het makkelijkst als je een keuze moet maken en je hart en gedachten komen overeen. Maar dan zou er waarschijnlijk geen keuze zijn die gemaakt moest worden. Volgens mij is een van de meest waardevolle dingen die we hebben in ons leven, ons vermogen om te kiezen. Maar waarom lijkt het maken van keuzes soms dan zo moeilijk te zijn?

I’m a thinker, as you probably know. I feel a lot, but I even try to approach my feelings rational. This probably was a good quality once, but now often it is not. Let me choose between a chocolate cookie and a brownie and you’ll find me totally confused, probably staring at you with a dazy look in my eyes. I first would go for the brownie, then I would change my mind and go for the cookie, and only a moment later I would know for sure I actually wanted the brownie. And so it goes in the supermarket, in fashion stores, when looking for vacations, when I have to pick my clothes for the day… Thinking is just not making this choices easier for me, so I decided that when it concers choices like these, I will follow my feelings. And to decide that, actually was a simple choice.

Ik ben een denker, zoals je waarschijnlijk al weet. Ik voel veel, maar ik probeer zelfs mijn gevoelens rationeel te benaderen. Dit was waarschijnlijk ook een goede kwaliteit, maar nu is het dat vaak niet. Laat me kiezen tussen een chocoladekoekje en een brownie en je zult zien dat ik totaal verward raak en je met een verdwaasde blik in mijn ogen aan zal kijken. Ik zou eerst voor de brownie gaan, daarna zou ik van gedachten veranderen en voor het koekje gaan, en even later zal ik zeker weten dat ik eigenlijk de brownie wilde. En zo gaat het in de supermarkt, in kledingwinkels, wanneer ik voor vakanties aan het kijken ben, als ik mijn kleren voor die dag moet uitzoeken… Denken maakt het maken van deze keuzes gewoon niet makkelijker voor mij, dus heb ik besloten dat wanneer het gaat om keuzes als deze, ik mijn gevoelens volg. En het nemen van dat besluit, was eigenlijk een simpele keuze.

But what to do when you are having a rough time and there are though choices which have to be made? What to do when you find yourself totally confused about what the right solution would be? To be honest with you, I had and still have a lot of these situations and I always go back to the following thought…

The greatest gift we got in our lifes is ‘ourselves’. Besides that great gift, we also got another one, and that’s our ability to choose. So when you find yourself in an arduous situation and you don’t know whether to listen to your heart or your mind, then go back to this precious gift you got. We got ‘ourselves’, doesn’t matter what happens, we always got ‘ourselves’ and we got the first right to decide what to do with this ‘self’. We are the manager of this ‘self’. And all we gotta do is make this company to work and succeed. With other words; we have to make a profit. And the greatest profit we can get is happiness. So when you’re finding yourself dazed by whether to listen to your mind or heart, think about this profit. If I listen to my heart, would I make a profit, will I be happy? And when I listen to my mind, is that gonna make me happy? And if you’re still not sure, well..then remember yourself to the fact that there’s always a tomorrow. You don’t have to make choices right away, because that precious ‘self’ is something you will always have…

Maar wat moet je doen wanneer je je in een moeilijke periode bevindt en er moeilijke keuzes zijn die simpelweg gemaakt moeten worden? Wat moet je doen als je compleet in de war raakt over wat de juiste oplossing zou zijn? En als ik heel eerlijk tegen je ben, heb ik vaak (en nog steeds) in deze situatie gezeten en dan ga ik altijd terug naar de volgende gedachte…
Het grootste geschenk dat we hebben gekregen in ons leven is ‘onzelf’. Behalve dat grote geschenk, hebben we ook nog een ander geschenk gekregen en dat is ons vermogen om te kiezen. Dus wanneer je je in een moeilijke situatie bevindt en je weet niet of je naar je hart of je hoofd moet luisteren, ga dan terug naar dit waardevolle geschenk dat je hebt gekregen. We hebben ‘onszelf’, maakt niet uit wat er gebeurt, we hebben altijd ‘onszelf’ en we hebben het eerste recht om te beslissen wat we met dit ‘zelf’ zullen doen. We zijn de manager van deze ‘zelf’. En het enige wat we moeten doen is zorgen dat dit bedrijf werkt en succes heeft. Met andere woorden; we moeten winst maken. En de grootste winst die we kunnen behalen is geluk. Dus wanneer je niet weet of je naar je hart of je hoofd moet luisteren, denk dan aan deze winst. Als ik naar mijn hart luister, maak ik dan wist, zal ik dan gelukkig zijn? En als ik naar mijn hoofd luister, gaat dat me gelukkig maken? En als je het dan nog steeds niet weet, ach..denk dan aan het feit dat de zon altijd opnieuw opkomt. Je hoeft je keuzes niet meteen te maken, want dit waardevolle ‘zelf’ hebben we voor altijd…

Advertisements