Tags

, , , , , , , ,

It’s sunday again, so it’s already time for my second post !

In my first post last week, you have been reading about me, my fascination for leather and you’ve seen some sneak previews of my atelier.
When you think of leather and craftsmanship, you might be immediatley thinking about France or Italy..
This week i’ve got an interesting story for you about the leatherindustry of Holland back in the days. Many people of my age don’t know that Holland has a major history in leather craftsmanship. Many years ago there was one long street that went straight through 12 villages in the southern of Holland. This street is called Langstraat (which literally means ‘long street’ in dutch). In over a hundred years this street has been evolving into the centre of the leather goods industry.

Het is weer zondag, dus het is alweer tijd voor mijn tweede post!

In mijn eerste post van afgelopen week, heb je kunnen lezen over mij, mijn fascinatie voor leer en je hebt wat sneak previews gezien van mijn atelier.
Wanneer je denkt aan leer en vakmanschap, kan het zijn dat je meteen denkt aan Frankrijk of Italie. Deze week heb ik een interessant verhaal voor jullie lezers over de leerindustrie van Nederland in het verleden.
Veel mensen van mijn leeftijd  weten niet dat Nederland een grote geschiedenis heeft in de lederbewerking. Vele jaren geleden was er een lange straat die dwars door 12 plaatsen in het zuiden van Nederland liep. Deze straat heet de Langstraat. In meer dan honderden jaren heeft deze straat zich ontwikkeld tot het centrum van de lederwarenindustrie.


There was even a national school for tanning and shoemaking. This picture shows the sewing room of this school.
Er was zelfs een rijksschool voor leerlooijen en schoenmaken. Dit is een foto van het naailokaal van deze school.

Some dutch men are working on some leather tanning.
Nederlandse mannen werken aan het looien van het leer.


The leather hides are being prepared in the tannery for fabricating leather goods.
De huiden worden in de leerlooierij klaargemaakt zodat ze verwerkt kunnen worden tot lederwaren.

Employees are removing layers of fat from the hide.
De medewerkers verwijderen de vetlaag van de huid.

The men in the picture are optimizing the leather to conserve the quality.
De mannen optimaliseren het leer om de kwaliteit te behouden.

Employees are stitching the leather into precious products.
De medewerkers stikken het leer tot kostbare producten.

The employees in the stitching section earned 20 guldens (± 9,10 euro) a week. Everyone had to make a test once in a while. They received a white paper with a curly line on it. The ones who were able to stitch perfectly on the line got promoted and would earn 25 guldens (± 11,40 euro) a week instead of 20. Nowadays this salary would be way too low. But back then people could make a living out of it. The working conditions were also not sufficient compared to our standards nowadays. However their knowlegde and skills were excellent!

De werknemers in van de stikafdeling verdienden 20 gulden (± 9,10 euro) per week. Iedereen werd eens in de zoveel tijd getest. Ze ontvingen dan een wit blaadje papier met een kronkellijntje erop. Degene die precies op deze lijn wisten te stikken promoveerden en zouden sindsdien 25 gulden (± 11,40 euro) per week verdienen.
Tegenwoordig zou dit salaris veel te laag zijn. Maar vroeger konden mensen hiervan leven. De arbeidsomstandigheden zijn tevens ontoereikend
in vergelijking met de maatstaven die wij tegenwoordig hanteren.


The final products stored in boxes in the warehouse of shoefactory Marathon.
De eindproducten opgeslagen in dozen in het magazijn van schoenenfabriek Marathon.


The first international exhibition for shoe and leatherindustry in 1903 in Waalwijk.
De eerste internationale expositie voor de schoen en lederindustrie in 1903 in Waalwijk.


A royal visit! The former queen of Holland, queen Juliana at the international exhibition in 1953.
Koninklijk bezoek! Voormalige koningin van Nederland, koningin Juliana op de internationale expositie in 1953.

Unfortunately this major leatherindustry reduced to what’s left of it right now.. almost nothing. The production moved to mass producing factories in low cost countries.
Too bad, if you’d ask me! We’ve lost so much knowlegde and so many skilled craftsmen. The quality of these mass produced collections is hard to compare to the quality back in the days when everything was still handmade… here… in Holland.
So this story got me wondering..
“Am i born too late or am i just in time to bring “MADE IN HOLLAND” back to life?”

Jammergenoeg is deze gigantische leerindustrie teruggedrongen naar wat er nu van over is gebleven.. bijna niets. De productie is verschoven naar massaproductie fabrieken in lagelonenlanden.
Ontzettend jammer, als je het mij vraagt! Hiermee is zoveel kennis en kundigheid verloren gegaan! De kwaliteit van deze massageproduceerde collecties is bijna niet te vergelijken met de kwaliteit vroeger, toen alles nog handgemaakt werd…. hier… in Nederland.
Dit verhaal heeft mij aan het denken gezet…..
“Ben ik te laat geboren of ben ik precies op tijd om “made in Holland” weer nieuw leven in te blazen?”

Last week i promised to keep you all posted about the progress of my atelier/office..

Afgelopen week heb ik beloofd om jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen mijn atelier/kantoor…

A couple of days ago i went to order some more machines at a supplier who’s still housed in the former leather industry area.

Een aantal dagen geleden ben ik  een aantal machines gaan bestellen bij een leverancier die nog steeds gevestigd is in het voormalige leerindustie gebied.

In the atelier.. the dark, masculine, blue carpet had to be removed first… and the painter came by…

In het atelier.. moest de donkere, mannelijke, blauwe vloerbedekking eerst verwijderd worden… en daarna kwam de schilder langs…


And finally it was time for my leather design floor…
This is the final result.. (the floor looks a little darker in the pictures than it is in reality).. What do you guys think? It’s time to start decorating!

En uiteindelijk was het dan tijd voor mijn leren design vloer..
Dit is het eindresultaat.. (de vloer ziet er op de foto’s wat donkerder uit dan het is in de werkelijkheid)… Nu is het tijd om het in te richten!
Wat denken jullie?

Afterwards i bought this beautiful bouquet of flowers and a present for my sweet friends who helped me!
Daarna heb ik dit mooie boeket bloemen gekocht met een cadeautje voor mijn lieve vrienden die mij hebben geholpen!

More updates next week! So stay tuned!!
Thanks for reading!! Enjoy the rest of this sundayy !

Volgende week meer updates! Dus blijf vooral lezen!
Bedankt voor het lezen!! Geniet nog van deze zondag!

Love,
Safiera

 
YOU MIGHT ALSO LIKE TO READ LAST WEEKS POSTS:

Sunday's editor Safiera: Stop wishing, start doing! 
Sun oct 21, 2012

Hi precious readers! Maybe you think: ‘Who is 
this? Where is Claudia?’ Or maybe you’ve 
already been reading about me in the article 
Claudia wrote last week. Well, it’s so nice 
meeting you! I am Safiera, your new sunday’s 
editor! Today I launch my weekly column on 
Dip It Black. I’m designing and fabricating a 
line of leather handbags.....Read more....

 

The past days... and your new sundays editor
Fri oct 18, 2012

Today it’s shopping day! Haven’t shopped for ages, 
because of a lack of time, so I’m super excited! 
That’s why I wanna do a quick post. The last days 
I was very busy with pimping my blog, making 
pictures for a new header and talking about plans
with my niece. My niece, Safiera, just ended a study
in making leather bags and is very... Read more....
Advertisements