Tags

, , , , , , , , , , ,

Obama just won the re-elections and because of that big achievement, I almost can’t do anything else than go with the ‘hysteria’ and add a little twist to it. We know Barack, we know his style and we know how fashionable lady Obama looks. So to dwell on their styles, would be a bit boring. But what do we actually know about the former first ladies of the US? And who is the most fashionable? Well, I already made that choice for you and choose Jacky Kennedy-Onassis (who else?) as the most stylish first lady of the US ever. And I’m sure you all know her and everyone knows that she dressed fashionable, but how does her outfits really looks like and who was this lady actually? Take a look in Jacky Kennedy’s fashionable, but hard life..


The lady who made the big sunglasses fashionable, the lady who introduced the A-line dress and who brought the scarf back; Jackie Kennedy. We simply can’t ignore the fact that this first lady of the USA showed us more style and did more for the fashion world than any first lady ever did. And I have to admit, before I researched her life, I didn’t know much about her too. I knew about her style, the headscarf, the sunglasses and ofcourse president Kennedy, but I discovered so much more significant things about her, that I haven’t heard of before. So let’s first begin at the beginning!

De vrouw die de grote zonnebrillen modieus maakte, de vrouw die de A-lijn jurk introduceerde en de vrouw die de shawl terug in de mode bracht; Jackie Kennedy. We kunnen het feit dat deze first lady ons meer style heeft laten zien en meer voor de modewereld heeft gedaan dan welke first lady dan ook, niet ontkennen. En ik moet je eerlijk toegeven: voor ik begon te graven in Jackies leven, wist ik ook niet veel over haar. Ik wist dat ze bekend stond om haar stijl, het shawltje dat ze graag om haar hoofd droeg, haar grote zonnebrillen en natuurlijk president John F. Kennedy, maar ik ontdekte zoveel meer bijzondere dingen over haar leven. Dus laten we maar eens beginnen bij het begin! 

Jackie Kennedy was born as Jacqueline Bouvier in the Easthampton Hospital in New York in 1929. Jackie grew up in a wealthy family together with her father John Vernou Bouvier III, her mother Janet Norton Lee and her sister Caroline. The family bragged about their descents. The Bouviers told everyone they were descendents of the royal Fountains family in France and the Lees told everyone they were descendents of Virginia Lee. And the bragging worked for John, because he was very popular with the ladies. Eventually John’s cheating, lead to the divorce between Jackies parents.

Jackie Kennedy werd geboren als Jacqueline Bouvier in het Easthampton ziekenhuis in New York in 1929. Jackie groeide op in een welgestelde familie samen met haar ouders John Vernou Bouvier III en Janet Norton Lee en haar zusje Caroline. De familie pochte veel over hun afkomst. De Bouviers vertelden iedereen dat ze de nazaten waren van de koninklijke familie Fountain uit Frankrijk en de Lees vertelden dat ze afstammelingen waren van de beroemde Virginia Lee. En het pochen werkte goed voor John, want hij was erg geliefd bij de dames. Uiteindelijk leide John’s vreemdgaan tot de scheiding tussen Jackies ouders.


Jackie with her mother and mother’s new husband Standard Oil heir Hugh D. Auchincloss, Jr.

After the divorce of her parents, Jackie splitted her time between staying at her mothers house (who was now married with Standard Oil heir Hugh D. Auchincloss, Jr.) and her fathers house. Despite the cheating of her father, who was known as a playboy, but actually never remarried, she had a great relationship with him. With her mother, on the other hand, Jackie maintained a cold relationship.

Na de scheiding tussen haar ouders, pendelde Jackie tussen het huis van haar moeder (die inmiddels hertrouwd was met Standard Oil magnaat Hugh D. Achincloss Jr.) en het huis van haar vader. Ondanks het vreemdgaan van haar vader, die bekend stond als heuse playboy, maar nooit hertrouwde, had Jackie een goede relatie met hem. Met haar moeder daarentegen had Jackie een kille, afstandelijke band.

When Jackie hit the age of 18 she attended the Vassar College in Poughkeepsie, New York. In 1947 she was choosen as the debutante of the year 1947/1948, an achievement Jackie was very proud of. Two years later, Jackie moved to France for an exchange and attended the University of Grenoble. When Jackie came back a year later she went to the George Washington University and got her degree in French Literature. In 1951 Jackie got her first job for the Washington Times-Herald. She interviewed people she met in Washington and published the amusant questions and answers in the paper.

Toen Jackie 18 jaar werd, ging ze naar het Vassar College in Pougkeepsie, New York. In 1947 werd ze daar verkozen tot debutante van het jaar 1947/1948, een prestatie waar Jackie erg trots op was. Twee jaar na de verkiezing, verhuisde Jackie naar Frankrijk om daar mee te doen aan een uitwisseling en Jackie ging daar naar de Universiteit van Grenoble. Toen Jackie een jaar later terug kwam, ging ze naar de George Washington University en behaalde daar een graad in de Franse literatuur. In 1951 kreeg Jackie haar eerste baan voor de Washington Times-Herald. Ze interviewde de mensen die ze in Washington ontmoette en publiceerde de amusante vragen en antwoorden in de krant.


Jackie in her dress for the debutante ball


Jackie and her sister Caroline

Jackie actually met John F. Kennedy already in 1948 and got to know him better because of her work for the newspaper. But despite those meetings, Jackie got engaged with John Husted in December 1951. But her mother wasn’t happy with the engagement. She thought John was immature and he didn’t had enough money. Eventually Jackies mom forced Jackie to break up with John. Jackie followed her mothers advice and in 1952 she broke up with John.

Jackie leerde John F. Kennedy al in 1948 kennen en raakte met hem bevriend door haar werk voor de krant. Maar ondanks hun ontmoetingen, verloofde Jackie zich met John Husted in december 1951. Haar moeder echter, was niet blij met de verloving. Ze vond John onvolwassen en hij had, volgens haar, niet genoeg geld. Uiteindelijk dwong Jackies moeder haar de verloving te verbreken en Jackie volgde dat advies op en verbrak haar relatie met Husted in 1952.

In 1951, John F. Kennedy and Jackie got to know each other better at a dinner of the family Bartlett. John liked Jackie immediately, but he was aware of Jackies engagement with Husted. When those two broke up and John and Jackie saw each other in 1952 on another dinner of the Bartlett family again, they fell in love. A year later, on 12 September 1953 they got married.

In 1951 leerden John F. Kennedy en Jackie elkaar beter kennen op een dineertje van de familie Barlett. John vond Jackie vanaf de allereerste ontmoeting al leuk, maar hij was zich bewust van haar verloving met Husted. Toen de twee hun verloving verbraken en John en Jackie elkaar opnieuw zagen tijdens een ander etentje van de Bartletts in 1952, werden de twee verliefd. Een jaar later, op 12 september 1953 trouwde het jonge stel.

But her relationship with John F. Kennedy, who became the president of the United States of America in 1960, wasn’t that easy. She was struggling with the Kennedy-family, John was suffering from an old war injury in his back, and John cheated on Jackie on a regular base.

Maar haar relatie met John F. Kennedy, die in 1960 president van de Verenigde Staten van Amerika werd, ging niet over rozen. Jackie worstelde met de Kennedy-familie en John leed erg onder een oude oorlogsverwonding aan zijn rug en bedroog Jackie regelmatig.

Jackies first baby, Arabella, was born death. Jackie gave birth to a second daughter in 1957. In 1960 she got her son, J.F.Kennedy Jr., who died on an airplain crash in 1999. And in 1963 Jackie got her second son, who died two days after his birth.
And if things couldn’t get worse for Jackie, her husband John F. Kennedy was shot in his head  in 1963, when the couple was riding through America in a car with an open roof. Jackie immediately climbed towards her man and, as she later stated, she tried to keep his head together… John died in the hospital he was brought to.

Jackies eerst baby, Arabella, werd doodgeboren. Jackie schonk later, in 1957 het leven aan een tweede dochter. In 1960 kreeg Jackie haar eerste zoon, J.F. Kennedy Jr., die omkwam tijdens een vliegtuigramp in 1999. In 1963 kreeg Jackie haar tweede zoon, die twee dagen na zijn geboorte stierf. En alsof Jackies leven niet al zwaar genoeg was, werd haar man John F. Kennedy in 1963, terwijl het stel in een limousine met open dak door het land reed, beschoten en kwam de kogel in Johns hoofd terecht. Er wordt gezegd dat Jackie direct probeerde te vluchten uit de limousine, maar zelf verklaarde zij later dat ze naar haar man toeklom om zijn hoofd bij elkaar te houden… John stierf later in het ziekenhuis.

Jackie lived quite a hard life. But there were also things she enjoyed. She loved reading, she wrote a book and she loved fashion, something she is praised for a lot. And 5 years after the death of J.F.K she married with Aristoteles Onassis, a Greek businessman. In 1975 Jackies second husband died too. Jackie was broken and wanted to be busy, so she wasn’t thinking about her hard life the whole day. She found her passion in writing and writers and became a publisher. But things weren’t going to be easy for her. In 1994 she was diagnosed non-Hodgkin, cancer.

In the night of friday 19 mei 1994 at 22.15 p.m, Jackie died at the age of 64, while she was asleep.

Jackie had een moeilijk leven. Maar er waren ook veel dingen waar ze van genoot. Zo was ze dol op lezen, schreef ze een boek en hield ze van mode, iets waar Jackie veel om werd geprezen. En 5 jaar na de dood van haar eerste man, trouwde ze met Aristoteles Onassis, een Griekse zakenman. In 1975 stierf Jackies tweede man. Jackie was er stuk van en wilde druk bezig blijven, zodat ze niet de hele dag aan haar leed hoefde te denken. Jackie vond haar passie in het schrijven en bij andere schrijvers. Ze werd  uitgever en vulde daar haar tijd mee op. Maar het leven van Jackie zou nooit meer gemakkelijk worden. In 1994 werd er non-Hodgkin bij Jackie gediagnostiseerd, een vorm van kanker.

In de avond van vrijdag 19 mei 1994 om 22.15, stierf Jackie op de leeftijd van 64 jaar in haar slaap.

Here’s a little photo compilation of the good things in Jackies life..
Hier is een kleine fotocompilatie van de goede dingen in Jackies leven..

While searching and writing her story, I got so touched by Jackies hard life. I can’t even imagine how it feels to lose three kids and two husbands. I admire the strenght of this woman so much. That’s why I hope I wrote her story down in a good and honoring way and I hope she found her peace.

Terwijl ik zocht naar Jackies verhaal en het opschreef, raakte ik zo ontroerd door Jackies leven. Ik kan me niet indenken hoe veel pijn het moet doen om drie kinderen en twee echtgenoten te moeten verliezen. Ik bewonder Jackie dan ook zo veel om haar kracht. Dat is dan ook de reden waarom ik hoop dat ik haar verhaal zo goed en zo erend mogelijk heb geschreven. Ik hoop dat Jackie nu eindelijk haar rust en vrede heeft gevonden.

Thanks for reading!
Bedankt voor het lezen!

Sources
Wikipedia
Chic Vintage Brides

Advertisements